Deklaracja dostępności Strony internetowej

Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie

Przedszkole Miejskie „Bajka” w Wąbrzeźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań przedszkola.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności. Stworzone zostały za pomocą niepoprawnie sformatowanych plików Word (np. brak struktury) lub są to skany dokumentów. Zaleca się skorzystanie z oprogramowania OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Wilkosz.
 • E-mail: sekretariat@przedszkole.wabrzezno.com
 • Telefon: (56)688-20-92

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie
 • Adres: ul. Żeromskiego 11
  87-200 Wąbrzeźno
 • E-mail: sekretariat@przedszkole.wabrzezno.com
 • Telefon: (56)688-20-92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie „Bajka” w Wąbrzeźnie mieści się w dwóch budynkach:

 • przy ul. Żeromskiego 11,
 • przy ul. Tysiąclecia 2A.

Teren wokół budynków (należący do przedszkola) jest ogrodzony i monitorowany. W budynku przy ul. Tysiąclecia monitorowany jest hol i szatnia, a za zewnątrz parking i teren ogrodu. W budynku przy ul. Żeromskiego monitorowane są szatnie i hol, a na zewnątrz: wejścia, ogród i parking.

Opis budynku przy ul. Żeromskiego 11

Nawierzchnia przed wejściami do budynku jest utwardzona i wypłaszczona.

Budynek posiada dwa wejścia z przodu budynku: A – główne dla rodziców i dzieci oraz B – dla personelu i dostawców.

Przed drzwiami głównymi A (o szerokości  130 cm) znajdują się 2 stopnie schodowe z poręczą i podest oraz podjazd z poręczą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Przed drzwiami B (o szerokości 74 cm) znajduje się podest.

Wejście na teren przedszkola możliwe jest tylko po skorzystaniu z przycisku domofonu, furtka otwierana jest z sekretariatu, drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.

Z lewej strony budynku (patrząc od przodu budynku) znajdują się wydzielone miejsca parkingowe, do których dostęp odbywa się przez bramę wjazdową, otwieraną „pilotem”.

W odległości ok. 80 metrów od wejścia głównego do Przedszkola znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Przedszkole znajduje się w budynku parterowym, dostęp do piwnicy i pomieszczeń technicznych możliwy jest tylko schodami.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Budynek nie posiada wind, podnośników, informacji głosowych itp.

 

Opis budynku przy ul. Tysiąclecia 2A

Teren wokół budynku jest ogrodzony i wypłaszczony.

Budynek posiada trzy wejścia: wejście główne A z przodu budynku dla rodziców i dzieci oraz  z tyłu budynku wejście B dla personelu i dostawców i wejście C dla personelu.

Do  drzwi głównych A (o szerokości 180 cm)  prowadzą dwa chodniki (o szerokości ok. 2 m).

Do pierwszej furtki w ogrodzeniu (od strony bloku Tysiąclecia 14) prowadzi 5 stopni schodowych z poręczą.

Przy furtce zamontowany jest dzwonek.

Druga furtka (od strony bloku Grudziądzka 34) znajduje się na wysokości chodnika.

Przed drzwiami B (o szerokości 82 cm) znajduje się podest, a przed wejściem C (o szerokości 107 cm) znajdują się 2 stopnie schodowe. Wszystkie drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.

Z tyłu budynku znajdują się wydzielone miejsca parkingowe przedszkola, graniczące z parkingiem osiedlowym należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej, na którym jest wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Przedszkole znajduje się w budynku parterowym, dostęp do piwnicy i pomieszczeń technicznych możliwy jest tylko schodami.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Budynek nie posiada wind, podnośników, informacji głosowych itp.

Aplikacje mobilne

Przedszkole Miejskie „Bajka” w Wąbrzeźnie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

Aplikacje mobilne

Przedszkole Miejskie „Bajka” korzysta z aplikacji mobilnej 4parents

 

Informacje dodatkowe

Strona BIP Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie prowadzona jest przez zespół redakcyjny. Dokładamy wszelkich starań aby strona ta była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię oraz oprogramowanie.

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.