Rekrutacja 2018/2019

      Terminy

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny 2018/2019

 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3
od 1 marca 2018 r.
do 8 marca 2018 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka
w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym –
składanie deklaracji.
od 9 marca 2018 r.
do 23 marca 2018 r.
do godz. 15.00
Nabór na wolne miejsca do przedszkola/ oddziału przedszkolnego (składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko określonych we wniosku kryteriów). od 8 maja 2018 r.
do 19 maja 2018 r.
do godz. 15.00
od 26 marca 2018 r.
do 29 marca 2018 r., a w terminie
do 12 kwietnia 2018 r. weryfikacja ewentualnie żądanych dokumentów
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej placówki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym żądanych przez Przewodniczącego komisji dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący może zwrócić się do Burmistrza Wąbrzeźna o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach
(Burmistrz Wąbrzeźna dokonuje potwierdzenia
w terminie 14 dni).
od 21 maja 2018 r.
do 24 maja 2018 r., a w terminie
do 7 czerwca 2018 r. weryfikacja ewentualnie żądanych dokumentów
13 kwietnia 2018 r.
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
8 czerwca 2018 r.
godz. 12.00
od 16 kwietnia 2018 r.
do 20 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00
Podpisywanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji woli uczęszczania dziecka do danej placówki wychowania przedszkolnego. Niepodpisanie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. od 11 czerwca 2018 r.
do 15 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
23 kwietnia 2018 r.
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 18 czerwca 2018 r.
godz. 12.00